Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai – organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą ambulatorinę ir stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas, gerinti sveikatą į Įstaigą besikreipiantiems asmenims.
Pagrindinės Įstaigos veiklos rūšys:
1. neatlygintinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas privalomu sveikatos draudimu apdraustiesiems asmenims (teisės aktais nustatytoje apimtyje);
2. atlygintinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
3. būtinosios medicinos pagalbos teikimas.

Įgyvendindama nustatytus tikslus, Įstaiga savo veikloje verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių veikla:
1. Ligoninių veikla (86.1):
1.1. bendrosios paskirties ligoninių veikla (86.10.10);
1.2. slaugos ligoninių veikla (86.10.40).
2. Medicininės ir odontologinės praktikos veikla (86.2):
2.1. gydytojų specialistų veikla (86.22);
2.2. odontologinės praktikos veikla (86.23).
3. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90):
3.1. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
3.2. medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);\
3.3. greitosios medicinos pagalbos veikla (86.90.40).
2.4. Įstatymų nustatytais atvejais Įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

Joomla Template by Joomla51.com