Pacientų (jų atstovų) teisės ir pareigos reglamentuotos 2009 m. lapkričio 19 d. „LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu“ Nr. XI-499. Šis įstatymas nustato paciento teises ir pareigas, paciento atstovavimo ypatumus, pacientų skundų nagrinėjimo ir žalos, padarytos jo sveikatai, atlyginimo pagrindus.

Kiekvienam pacientui sveikatos priežiūros paslaugos turi būti suteikiamos pagarbiai, jo garbės ir orumo nežeminančiomis sąlygomis, laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

Pacientas turi žemiau nurodytas su sveikatos priežiūra susijusias ir aukščiau nurodyto įstatymo reglamentuojamas teises:

 1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą.
 3. Teisė į informaciją
 4. Teisė nežinoti
 5. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose
 6. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą
 7. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą
 8. Teisė dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese
 9. Teisė į žalos atlyginimą
 10. Teisė skųstis

Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas Vš. Į. Švenčionių rajono ligoninėje, užtikrinant aukščiau nurodytas pacientų teises, vadovaujamės šiais principais:

 1. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento savitarpio supratimu ir pagalba.
 2. Sveikatos priežiūros paslaugos turi būti suteikiamos pagarbiai, paciento garbės ir orumo nežeminančiomis sąlygomis, nevaržant paciento teisių dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, neįgalumo, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus teisių principų.
 3. Sveikatos priežiūros paslaugos turi būti suteikiamos, laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų, numatytų LR įstatymais ar teisės aktais ir Vš. Į. Švenčionių rajono ligoninėje nustatytais ir ligoninės vyr. gydytojo patvirtintais standartais organizacinėmis ir klinikinėmis procedūromis, pareigų instrukcijomis.

Vš. Į. Švenčionių rajono ligoninėje sveikatos priežiūros specialistai vadovaujasi:

 1. Profesinių pareigų instrukcijomis, patvirtintomis SAM
 2. Pareigų instrukcijomis, patvirtintomis vyr. gydytojo įsakymu.
 3. Vyr. gydytojo įsakymais
 4. SAM metodinėmis rekomendacijomis, vyr. gydytojo įsakymu patvirtintais tyrimų ir gydymo standartais, organizacinėmis ir administracinėmis procedūromis.

Paciento pareigos

Jei yra ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, jos darbuotojų kaltė, bet ir pacientas nesilaikė savo pareigų bei sveikatos priežiūros įstaigos taisyklių, su kuriomis buvo pasirašytinai supažindintas, ir tas pažeidimas arba paciento tyčia ar dėl didelio neatsargumo kiti atlikti veiksmai prisidėjo prie jo sveikatos pablogėjimo ar mirties – įrašoma į medicinos dokumentus.

Paciento pareigos:

1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

3. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

4. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

5. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

6. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

7. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visaissveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

8. Laiku sumokėti visą sumą už mokamas konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančius įkainius (jei paslaugos mokamos SAM nustatyta tvarka).

Hospitalizacijos atveju pacientas privalo:

Laikytis nustatyto klinikiniame skyriuje dienos rėžimo

Jei leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.

Palaikyti švarą ir tvarką palatoje.

Rūpestingai elgtis su ligoninės įrengimais ir inventoriumi.

Laikytis nurodyto ar sutarto priėmimo gyd. specialisto konsultacijoms laiko.

Pacientams draudžiama:

 1. Savavališkai išeiti iš ligoninės
 2. Savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose ir padaliniuose.
 3. Rūkyti
 4. Žaisti azartinius žaidimus
 5. Laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus.
 6. Be reikalo vaikščioti koridoriais, trukdyti sveikatos priežiūros specialistų darbui.
 7. Laikyti maisto produktus ant palangių, spintelių.
 8. Naudotis radijo aparatūra ir televizoriumi, jei tam prieštarauja kiti palatos ligoniai.

Visi paciento pareigų nesilaikymo atvejai turi būti įvardinti raštu medicininėje dokumentacijoje.

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus gyvybei.

Joomla Template by Joomla51.com