PATVIRTINTA
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-67

Viešosios įstaigos
Švenčionių rajono ligoninė
ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.2. Įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė.
1.3. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
1.4. Įstaigos savininkė yra Švenčionių rajono savivaldybė, kodas 111108284. Įstaigos steigėja – Švenčionių rajono savivaldybės taryba.
1.5. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais bei šiais įstatais.
1.6. Įstaigos buveinė: Partizanų g. 4, LT-15168, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
1.7. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.
1.8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR RŪŠYS
2.1. Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai – organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą ambulatorinę ir stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas, gerinti sveikatą į Įstaigą besikreipiantiems asmenims.
2.2. Pagrindinės Įstaigos veiklos rūšys:
2.2.1. neatlygintinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas privalomu sveikatos draudimu apdraustiesiems asmenims (teisės aktais nustatytoje apimtyje);
2.2.2. atlygintinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
2.2.3. būtinosios medicinos pagalbos teikimas.
2.3. Įgyvendindama nustatytus tikslus, Įstaiga savo veikloje verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių veikla:
2.3.1. Ligoninių veikla (86.1):
2.3.1.1. bendrosios paskirties ligoninių veikla (86.10.10);
2.3.1.2. slaugos ligoninių veikla (86.10.40).
2.3.2. Medicininės ir odontologinės praktikos veikla (86.2):
2.3.2.1. gydytojų specialistų veikla (86.22);
2.3.2.2. odontologinės praktikos veikla (86.23).
2.3.3. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90):
2.3.3.1. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
2.3.3.2. medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);
2.3.3.3. greitosios medicinos pagalbos veikla (86.90.40).
2.4. Įstatymų nustatytais atvejais Įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

3. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Užsiimdama šiuose Įstatuose nurodyta veikla, Įstaiga turi teisę:
3.1.1. turėti sąskaitas bankuose, savo ženklą, antspaudą su savo pavadinimu;
3.1.2. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti Įstaigos veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti, juo disponuoti įstatymuose bei šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
3.1.3. teikti ir gauti paramą;
3.1.4. teikti atlygintinas ir neatlygintinas paslaugas;
3.1.5. sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;
3.1.6. įstoti į pelno nesiekiančių organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
3.1.7. naudoti Įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
3.1.8. organizuoti ir skelbti konkursus priemonėms, susijusioms su Įstaigos vykdoma veikla, įsigyti.
3.2. Įstaiga turi ir kitas teises, kurias nustato įstatymai bei kiti teisės aktai.
3.3. Užsiimdama šiuose įstatuose nurodyta veikla, Įstaiga privalo:
3.3.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;
3.3.2. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Įstaigai išduotoje licencijoje;
3.3.3. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios nustatyta tvarka aprobuotos, ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
3.3.4. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;
3.3.5. atlyginti paciento sveikatai padarytą žalą, teikiant medicinos paslaugas;
3.3.6. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros Įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę;
3.3.7. informuoti teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, Įstaigos steigėją apie Įstaigoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus, protrūkius, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus.
3.4. Įstaiga turi ir kitas teises ir pareigas numatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

4. ĮSTAIGOS DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA, DALININKŲ TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA
4.1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie šiuose įstatuose numatyta tvarka yra perdavę Įstaigai įnašą, yra Įstaigos dalininkai.
4.2. Dalininkas turi teisę:
4.2.1. dalyvauti ir balsuoti Įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;
4.2.2. susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti informaciją apie Įstaigos veiklą;
4.2.3. gauti likviduojamos Įstaigos turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė nei nurodyta jo įnašų vertę patvirtinančiame dokumente;
4.2.4. šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė;
4.2.5. kitas įstatymuose nustatytas teises.
4.3. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi įstaigos dokumentuose, o kiekvienam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.
4.4. Jeigu dalininkas papildomai perduoda Įstaigai įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Įstaigos dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai. Papildomas įnašas Įstaigai perduodamas dalininko iniciatyva.
4.5. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
4.6. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:
4.6.1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą;
4.6.2. turtas Įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą.
4.7. Turto perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir Įstaigos vadovas. Perduodant turtą, Įstaigai turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas asmens, pretenduojančiu tapti dalininku, lėšomis.
4.8. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
4.9. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Įstaigos dalininku, pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti. Jeigu dalininku pageidauja tapti juridinis asmuo, prašyme jis privalo nurodyti juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinę, numatomą įnašą pinigais ar nepiniginio įnašo vertę (turto vertinimo ataskaitoje). Jeigu dalininku pageidauja tapti fizinis asmuo, prašyme jis privalo nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją (deklaruojamą) vietą, o taip pat numatomą įnašą pinigais ar nepiniginio (materialaus ar nematerialaus) įnašo vertę (turto vertinimo ataskaitoje). Juridiniai ir fiziniai asmenys privalo raštu pareikšti apie pritarimą Įstaigos veiklos tikslui. Jei numatoma įnešti materialųjį ar nematerialųjį turtą, kartu su prašymu turi būti pateikiama turto vertinimo ataskaita.
4.10. Įstaigos vadovas, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Įstaigos dalininku, prašymą, turi per 30 dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą prašymui apsvarstyti. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatomas naujų dalininkų priėmimas, dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir asmenys, pageidaujantys tapti naujais dalininkais. Minėtiems asmenims nedalyvavus susirinkime, Įstaigos vadovas per 5 dienas turi juos informuoti apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų.
4.11. Visuotiniam dalininkų susirinkimui nusprendus priimti naują dalininką, jis Įstaigos dalininku tampa kitą dieną po įnašo Įstaigai perdavimo.
4.12. Dalininkas turi teisę perleisti kitam asmeniui dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra savivaldybė. Savivaldybė dalininko teises gali perduoti kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.
4.13. Apie ketinimą perleisti Įstaigos dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, o taip pat perleidimo būdą.
4.14. Pirmumo teisę perimti dalininko teises turi dalininko pranešimo apie ketinimą perleisti dalininko teises gavimo metu esantys Įstaigos dalininkai.
4.15. Gavęs dalininko pranešimą apie ketinimą perleisti dalininko teises, Įstaigos vadovas turi per 30 (trisdešimt) dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą.
4.16. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pasinaudoti pirmumo teise perimti dalininko teises, pageidaujantys perimti dalininko teises dalininkai turi dalininkui, perleidžiančiam dalininko teises, sumokėti pinigų sumą, kuri yra lygi šio dalininko įneštų įnašų vertei, įrašytai Įstaigos dokumentuose.
4.17. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą nesinaudoti pirmumo teise perimti dalininko teises, dalininkas, pageidaujantis perleisti dalininko teises, turi teisę perleisti dalininko teises asmeniui, nurodytam pranešime apie ketinimą perleisti dalininko teises.
4.18. Asmuo, įsigijęs dalininko teises, tampa Įstaigos dalininku nuo jo įregistravimo Įstaigos dokumentuose. Įstaigos vadovas, gavęs dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 darbo dienas turi atlikti naujo dalininko registravimą.
4.19. Apie tai, kad yra įregistruotas naujas Įstaigos dalininkas, Įstaigos vadovas per 5 dienas raštu turi informuoti visus Įstaigos dalininkus.
4.20. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas viešosios įstaigos savininku. Šių įstatų nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.

5. ĮSTAIGOS ORGANAI
5.1. Įstaiga turi šiuos organus: visuotinį dalininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – Įstaigos vadovą – direktorių. Įstaigoje taip pat sudaromi patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba.
5.2. Įstaigos organai už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

6. ĮSTAIGOS VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA
6.1. Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis įstaigos organas.
6.2. Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys viešosios įstaigos dalininkais. Jei visų dalininkų įnašų dydžiai lygūs, tai kiekvienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą. Jei dalininkų įnašų dydžiai skirtingi, tai mažiausios vertės dalininko įnašas suteikia dalininkui vieną balsą, o kitų dalininkų balsai apskaičiuojami, jų įnašo vertę dalinant iš mažiausios vertės dalininko įnašo.
6.3. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
6.3.1. priima ir keičia Įstaigos įstatus;
6.3.2. keičia Įstaigos buveinę;
6.3.3. nustato Įstaigai privalomas veiklos užduotis;
6.3.4. tvirtina Įstaigos veiklos strategiją;
6.3.5. nustato paslaugų kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles (įstatymo nustatyta tvarka nustato ar dalyvauja nustatant paslaugų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas);
6.3.6. nustato Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba paveda juo patvirtinti Įstaigai;
6.3.7. skiria ir atleidžia Įstaigos vadovą. Organizuoja viešąjį konkursą Įstaigos vadovo pareigoms užimti ir tvirtina šio konkurso nuostatus;
6.3.8. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
6.3.9. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;
6.3.10. priima sprendimą dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
6.3.11. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
6.3.12. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
6.3.13. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
6.3.14. priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
6.3.15. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Įstaigą privalo priimti visuotinis dalininkų susirinkimas;
6.3.16. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
6.3.17. nustato Įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;
6.3.18. priima sprendimą dėl Įstaigos finansinės veiklos audito;
6.3.19. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
6.4. Šių įstatų 6.3.11.-6.3.14. punktuose nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Sprendimai kitais klausimais priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
6.5. Eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
6.6. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas privalo paskelbti visiems dalininkams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, dalininkai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Pranešimas apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių įstatų 19.1. punkte nurodytame leidinyje arba įteiktas kiekvienam dalininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku.
6.7. Pranešime apie visuotinio dalininko susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
6.7.1. susirinkimo adresas;
6.7.2. susirinkimo data ir laikas;
6.7.3. susirinkimo darbotvarkė.
6.8. Visuotinio dalininko susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja dalininkai, kurių dalininkų įnašai suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Jeigu nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal darbotvarkę nepriklausomai nuo dalyvaujančių dalininkų skaičiaus.
6.9. Jei Įstaigoje yra vienintelis dalininkas – Įstaigos savininkas, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

7. ĮSTAIGOS VADOVAS.
7.1. Įstaigos vadovas – direktorius yra Įstaigos vienasmenis valdymo organas. Jį skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas į darbą priimamas viešo konkurso būdu penkeriems metams. Įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Įstaigos vadovu Įstaigos vardu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininko susirinkimo įgaliotas asmuo.
7.2. Įstaigos vadovu gali būti fizinis asmuo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
7.3. Įstaigos vadovo kompetencija:
7.3.1. organizuoja įstaigos veiklą;
7.3.2. veikia Įstaigos vardu ir be atskiro įgaliojimo atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Įstaigai teismuose, valstybės ar savivaldybių institucijose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
7.3.3. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos sveikatos priežiūros specialistais ir kitais darbuotojais, pasirašo visas kitas sutartis ar jas nutraukia;
7.3.4. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą ir pateikimą visuotiniam dalininkų susirinkimui;
7.3.5. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
7.3.6. atsako už Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo informavimą apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;
7.3.7. atsako už informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei;
7.3.8. atsako už viešosios informacijos paskelbimą;
7.3.9. įgyvendina Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas;
7.3.10. įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus;
7.3.11. Įstaigos vardu atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
7.3.12. užtikrina Įstaigos turto bei perduoto pagal panaudos sutartį turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą, vadovaudamasis dalininkų susirinkimo sprendimu pasirašo sutartis dėl Įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą;
7.3.13. suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus;
7.3.14. nustato Įstaigos darbuotojų etatų pagal nustatytą pareigybių sąrašą skaičių, nustato darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
7.3.15. tvirtina Įstaigos vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
7.3.16. kuria ir prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės sistemą pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
7.3.17. kreipiasi į visuotinį dalininkų susirinkimą dėl neefektyviai veikiančių Įstaigos padalinių ir filialų pertvarkymo ar likvidavimo;
7.3.18. siekdamas efektyviai naudoti materialinius ir žmogiškuosius išteklius, nustato ir/ar keičia stacionarių lovų skaičių ir profilius;
7.3.19. atlieka kitas įstatymų bei teisės aktų įstaigos vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

8. STEBĖTOJŲ TARYBA
8.1. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai.
8.2. Stebėtojų taryba formuojama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybos sudėtį tvirtina Įstaigos vadovas.
8.3. Stebėtojų tarybos narį gali atšaukti į stebėtojų tarybą paskyręs asmuo.
8.4. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu pranešęs Įstaigos vadovui.
8.5. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
8.6. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama.
8.7. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą.
8.8. Stebėtojų tarybos kompetencija:
8.8.1. analizuoti Įstaigos veiklą;
8.8.2. išklausyti ir įvertinti Įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą;
8.8.3. teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Įstaigos vadovui įvairius pasiūlymus, susijusius su Įstaigos veikla;
8.8.4. vykdyti kitą įstatymuose ir teisės aktuose nustatytą veiklą.
8.9. Stebėtojų tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas stebėtojų tarybos narys.
8.10. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus.
8.11. Stebėtojų tarybos posėdžio nariai informuojami apie stebėtojų tarybos posėdžio datą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki posėdžio datos.
8.12. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.
8.13. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
8.14. Stebėtojų tarybos posėdžiai protokoluojami.
8.15. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato Įstaigos vadovo tvirtinami stebėtojų tarybos darbo nuostatai.

9. GYDYMO TARYBA
9.1. Gydymo tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 nariai iš Įstaigos padalinių ir filialų gydytojų. Gydymo tarybos narius skiria ir atšaukia Įstaigos vadovas.
9.2. Gydymo taryba:
9.2.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
9.2.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;
9.2.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
9.2.4. svarsto kitus klausimus Įstaigos vadovo, jo pavaduotojų ar vidaus medicininio audito grupės vadovo teikimu.
9.3. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos vadovui.
9.4. Gydymo tarybos darbo tvarką nustato Įstaigos vadovo tvirtinami gydymo tarybos darbo nuostatai.

10. SLAUGOS TARYBA
10.1. Slaugos tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 nariai iš įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų. Slaugos tarybos narius skiria ir atšaukia Įstaigos vadovas.
10.2. Slaugos taryba svarsto:
10.2.1. pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
10.2.2. slaugytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi poreikius;
10.2.3. slaugytojų darbo krūvius.
10.3. Slaugos taryba svarstomais klausimais teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos vadovui.
10.4. Slaugos tarybos darbo tvarką nustato Įstaigos vadovo tvirtinami slaugos tarybos darbo nuostatai.

11. MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA
11.1. Medicinos etikos komisija sudaroma teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
11.2. Medicinos etikos komisiją renka Įstaigos visuotinis arba atstovų susirinkimas slaptu balsavimu.
11.3. Išrinktą medicinos etikos komisijos sudėtį tvirtina Įstaigos vadovas.
11.4. Medicinos etikos komisija kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.
11.5. Medicinos etikos komisijos darbo tvarką nustato Įstaigos vadovo tvirtinamas medicinos etikos komisijos darbo reglamentas.

12. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS
12.1. Įstaigos įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Pakeistus įstatus pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai turi būti įregistruoti juridinių asmenų registre. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Įstaigos įstatus turi Įstaigos vadovas, Įstaigos patariamieji organai ir visuotinis dalininkų susirinkimas.
12.2. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų teisinio perregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

13. ĮSTAIGOS PADALINIŲ, FILIALŲ VADOVŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ
13.1. Įstaigos padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkeriems metams. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas turi teisę organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją.
13.2. Įstaigos padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos padalinio ir filialo vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

14. ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
14.1. Sprendimą dėl Įstaigos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima ir jų nuostatus tvirtina Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas.
14.2. Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
14.3. Įstaigos filialas yra Įstaigos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Įstaigos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Įstaiga atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Įstaigos prievoles.
14.4. Atstovybė yra Įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti Įstaigos interesams bei juos ginti, įstatymų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus Įstaigos vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo, todėl Įstaiga atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė atsako pagal Įstaigos prievoles.

15. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA
15.1. Įstaigos lėšų šaltiniai:
15.1.1. privalomojo sveikatos draudimo lėšos;
15.1.2. Įstaigos steigėjo skirtos lėšos;
15.1.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
15.1.4. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos;
15.1.5. valstybės investicinių programų lėšos;
15.1.6. Europos Sąjungos finansinės paramos finansuojamų projektų lėšos;
15.1.7. skolintos lėšos;
15.1.8. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
15.1.9. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų už atlygintinų paslaugų teikimą;
15.1.10. savanoriško sveikatos draudimo lėšos;
15.1.11. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
15.1.12. lėšos, gautos už parduotą turtą;
15.1.13. kitos teisėtai įgytos lėšos.
15.2. Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
15.2.1. Įstaigos įstatuose numatytai veiklai ir įsipareigojimams vykdyti;
15.2.2. įstatymų nustatytiems mokesčiams sumokėti;
15.2.3. Įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
15.2.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
15.2.5. Įstaigos patalpų remontui;
15.2.6. Įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;
15.2.7. kitoms reikmėms, susijusioms su Įstaigos veikla.
15.3. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, Įstaiga naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu šiuose įstatuose numatytai veiklai. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš valstybės ir savivaldybių, laikomos atskiroje Įstaigos lėšų sąskaitoje.
15.4. Įstaigos pelnas negali būti skiriamas Įstaigos dalininkams, organų nariams, darbuotojų premijoms.
15.5. Prekių, darbų ir paslaugų pirkimus iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų Įstaiga vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
15.6. Įstaiga, pardavusi susidėvėjusį ar jos veiklai nebereikalingą turtą bei vertybes, gautas pajamas naudoja šiuose įstatuose numatytiems tikslams pasiekti.

16. DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA
16.1. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas gautas kaip parama, turtas gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas su Įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.
16.2. Įstaiga ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą gali tik raštiškai leidus visuotiniam dalininkų susirinkimui.
16.3. Pagal panaudos sutartį dalininkų perduotas turtas naudojamas ir valdomas įstatymų ir sutartyje nustatyta tvarka tik Įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

17. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
17.1. Įstaigos auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka.
17.2. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Įstaigos veiklą.
17.3. Įstaigos vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

18. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKUI IR VISUOMENEI TVARKA
18.1. Dalininkui raštu pareikalavus, Įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti dalininkui susipažinti ar kopijuoti Įstaigos įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Įstaigos veiklos ataskaitas, kitą Įstaigos informaciją, kuri yra vieša, o taip pat dokumentus, kuriais įforminti Įstaigos organų sprendimai.
18.2. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ir kita informacija dalininkui pateikiama neatlygintinai.
18.3. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
18.4. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
18.4.1. informacija apie Įstaigos veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus, ir veiklos rezultatus;
18.4.2. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
18.4.3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus, šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis;
18.4.4. informacija apie Įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį materialųjį turtą per finansinius metus;
18.4.5. Įstaigos išlaidos, taip pat išlaidos Įstaigos personalo darbo užmokesčiui per finansinius metus;
18.4.6. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
18.5. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

19. ĮSTAIGOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
19.1. Įstaigos pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, taip pat Įstaigos interneto svetainėje. Kiti pranešimai yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba siunčiami jam registruotu paštu. Įstaigos pranešimai yra skelbiami/pateikiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą ar paskelbimą atsako Įstaigos vadovas.

20. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA
20.1. Įstaiga gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymuose nustatyta tvarka.

Įstaigos vadovas Tomas Saladis

Joomla Template by Joomla51.com